جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پنجره های آلومینیومی نانترمال لولایی

 

کاربردها، ویژگی ها و قابلیت های سیستم HL47 (نانترمال سبک سری ۴۷)

  • عرض مقطع پروفیل فریم این سیستم ۶۰ میلی متر می باشد.
  • ساخت پنجره های لولایی با قابلیت اجرای بازشو به چپ یا راست با حداقل عرض و ارتفاع ۳۰CM و حداکثر عرض ۸۰CM(تک لنگه)
  • ساخت پنجره های لولایی با قابلیت ساخت با سیستم بازشوی دوحالته(TILE/TURN) حد اقل با عرض و ارتفاع ۵۰CM(تک لنگه) و حداکثر عرض ۸۰CM(تک لنگه) و ارتفاع ۱۷۰CM(بدون کتیبه)
 

   

کاربردها، ویژگی ها و قابلیت های سیستم HL60 (نانترمال سنگین سری ۶۰)
  • عرض مقطع پروفیل فریم این سیستم ۶۰ میلی متر می باشد.
  • ساخت درب و پنجره های کشویی با قابلیت اجرای بازشو به چپ یا راست با عرض حداکثر ۹۰CM (تک لنگه) و ارتفاع ۲۲۰CM (بدون لنگه)
  • امکان تولید درهای لولایی با قابلیت اجرای بازشو دو حالته (TLT/TURN) بازشو از داخل با حداقل عرض ۶۰CM و حداکثر ۸۰CM (تک لنگه) و ارتفاع ۲۲۰CM (بدون کتیبه)
 

  

کاربردها، ویژگی ها و قابلیت های سیستم HL45 (سیستم اکونومیک سری ۴۵)

  • عرض مقطع پروفیل فریم این سیستم ها ۴۵ میلی متر می باشد.
  • ساخت پنجره های لولایی با قابلیت بازشوی  چپ یا راست حداقا با عرض ۳۰CM و حداکثر عرض ۷۰CM( تک لنگه) و ارتفاع ۱۵۰CM ( بدون کتیبه)
  • اقتصادی بودن و مقرون به صرفه بودن در پروژه های انبوه